UVP

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

UVP

předává typ školy

 

 

 

Příznak vzdělávání žáka podle RVP ZV s upraveným obsahem a výstupy vzdělávání

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Položka, která obsahuje informaci, zda se žák vzdělává podle individuální vzdělávací plán s úpravou obsahu a očekávaných výstupů vzdělávání podle RVP ZV

Vyhodnocuje se na základě vzdělávacího programu, dle něhož se žák vzdělává – viz dále.

Obsah položky program Bakaláři generuje na základě vzdělávacího programu (nikoli oboru), který má žák přidělen. Vzdělávací program se zpravidla přiděluje celé třídě v číselníku tříd. Pakliže se žák vzdělává dle jiného vzdělávacího programu než třída, pak se vzdělávací program zapisuje v  Kartě žáka – záložka Matrika, záložka Specifické údaje-záznamy, záznam typu vzdělávací program (záznam v  tabulce ZACIMATR).

 

Od 1. 9. 2016 žáci druhého stupně ZŠ, kteří se vzdělávali podle RVP ZV – přílohy pro žáky s LMP, mohou pokračovat v základním vzdělávání podle dosavadního ŠVP, vydaného v souladu s RVP ZV – přílohou pro žáky s LMP - u jejich vzdělávacího programu je ve  sloupci rámcový vzdělávací program obsažen text "LMP"

Žákům 1. stupně ZŠ, jejichž stávající a platné Doporučení zakládalo nárok na vzdělávání v souladu s RVP ZV – přílohou pro žáky s LMP, škola vytvoří individuální vzdělávací plán s upraveným obsahem a výstupy vzdělávání podle RVP ZV - u jejich vzdělávacího programu je ve sloupci rámcový vzdělávací program nebo školní vzdělávací program obsažen text "SVV" (snížené výstupy vzdělávání), "upravený obsah" nebo "snížené výstupy". Týká se i všech nově diagnostikovaných žáků ZŠ, kteří nejsou vzděláváni podle RVP ZŠ Speciální a byla jim, počínaje od 1. 9. 2016, přiznána školským poradenským zařízením PO – individuální vzdělávací plán s úpravou obsahu a očekávaných výstupů vzdělávání podle RVP ZV.

 

 

vyplnění odlišného vzdělávacího programu žáka od vzdělávacího programu třídy v Kartě žáka záložka Matrika – záložka Specifické údaje-záznamy – vzdělávací program

 

Zadání vzdělávacího programu (Parametry systémuzáložka údaje školyčíselník vzdělávacích programů)